I.     Algemene voorwaarden

Artikel 1.               Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Pauline Houwing loopbaanadvisering en coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Hatertseweg 66, 6533 AR te Nijmegen en onder nummer 59216220 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; hierna te noemen: ‘Pauline Houwing’;
 • cliënt: diegene op wie de door Pauline Houwing uit te voeren werkzaamheden betrekking hebben;
 • gedragscode: de gedragscode van Noloc, waaraan Pauline Houwing als lid gebonden is;
 • opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Pauline Houwing, zijnde de partij die aan Pauline Houwing de opdracht verstrekt tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
 • overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie betreffende overeengekomen dienstverlening;
 • overmacht: naast wat onder overmacht wordt begrepen in wet- en regelgeving en jurisprudentie, wordt in deze algemene voorwaarden ook onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pauline Houwing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pauline Houwing niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door Pauline Houwing ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor Pauline Houwing ten gevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. Voornoemde opsomming is niet limitatief;
 • schriftelijk: een brief, al dan niet aangetekend verstuurd, dan wel een e-mail naar het mailadres zoals vermeld op de website van Pauline Houwing. Een SMS- of WhatsAppbericht valt eveneens onder de definitie van ‘schriftelijk’;
 • voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Pauline Houwing.

Artikel 2.               Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van en iedere overeenkomst tussen Pauline Houwing en een opdrachtgever waarop Pauline Houwing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, hoe deze ook worden genoemd, van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die opdrachtgever aan Pauline Houwing verstrekt.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pauline Houwing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3.               Offertes, totstandkoming overeenkomst en prijs

 1. De door Pauline Houwing gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de offerte van Pauline Houwing.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Pauline Houwing beschikbare informatie.
 5. Pauline Houwing heeft het recht de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, ingeval en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst dan wel na het verzenden van de aanbieding. Pauline Houwing brengt de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte.
 6. Het vorige lid is niet van toepassing op overeenkomsten met opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4.               Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pauline Houwing zal de overeenkomst conform en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren,  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap alsook de Gedragscode van Noloc, waaraan Pauline Houwing als lid van Noloc gebonden is. Pauline Houwing heeft geen resultaat-, maar een inspanningsverplichting.
 2. Ingeval en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pauline Houwing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Pauline Houwing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pauline Houwing worden verstrekt. Ingeval de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pauline Houwing zijn verstrekt, heeft Pauline Houwing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Pauline Houwing is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pauline Houwing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5.               Uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6.               Wijziging van de overeenkomst

 1. Ingeval tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pauline Houwing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Mocht de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, dan zal Pauline Houwing de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Ingeval een vast honorarium is overeengekomen, zal Pauline Houwing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 van dit artikel, zal Pauline Houwing geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7.               Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door Pauline Houwing niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 3. Pauline Houwing behandelt informatie van en over een cliënt vertrouwelijk. Alleen en voor zover de cliënt toestemming geeft, rapporteert Pauline Houwing hierover aan opdrachtgever. Van deze bepaling kan, conform de Gedragscode van Noloc, alleen door middel van een schriftelijke overeenkomst, getekend door alle betrokken partijen, worden afgeweken. Deze overeenkomst moet vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgesloten.
 4. Op deze overeenkomst is de privacyverklaring van Pauline Houwing van toepassing. Pauline Houwing en opdrachtgever, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de privacyverklaring van Pauline Houwing.

Artikel 8.               Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Pauline Houwing alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Pauline Houwing verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Pauline Houwing voor opdrachtgever uitvoert dan wel uit heeft gevoerd. De door Pauline Houwing verstrekte documenten/stukken mogen niet door de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Pauline Houwing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, noch gedeeltelijk noch geheel.
 3. Pauline Houwing behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Pauline Houwing voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9.               Annulering / 0ntbinding van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren. Annulering kan alleen schriftelijk. Ingeval de opdrachtgever de opdracht beëindigt nadat Pauline Houwing is begonnen met de uitvoering van de opdracht, dan heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Dat geldt ook ingeval de opdrachtgever om welke reden dan ook niet deelneemt aan de activiteiten die in het kader van de opdracht worden uitgevoerd.
 2. In plaats van de aangemelde deelnemer kan in overleg met de opdrachtgever een andere persoon aan de activiteit deelnemen. Dit kan alleen als dit aan Pauline Houwing is medegedeeld voor aanvangsdatum van de activiteit. Na aanvangsdatum is vervanging niet meer toegestaan. Dit laat onverlet hetgeen is bepaald in lid 3 van dit artikel.
 3. Pauline Houwing heeft het recht om een opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de reeds betaalde gelden, exclusief de kosten die Pauline Houwing inzake de reeds verrichte voorbereidingen heeft gemaakt.
 4. Ingeval Pauline Houwing annuleringskosten verschuldigd is aan een door haar ingehuurde derde partij en deze dienen te worden voldaan als gevolg van annulering van opdrachtgever, dan is opdrachtgever verplicht deze kosten te vergoeden.
 5. Ingeval de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Pauline Houwing gesloten overeenkomst voldoet, heeft Pauline het recht de overeenkomst geheel of gedeelte te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Het voorgaande is ook van toepassing in geval van faillissement, uitstel van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf. Pauline Houwing is in dat geval nooit gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
 6. In de situaties als genoemd in het voorgaande lid, heeft Pauline Houwing het recht om onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. Het in de vorige volzin gestelde laat onverlet de overige aan Pauline Houwing toekomende rechten, waaronder maar niet gelimiteerd tot het recht op vergoeding van de door de ontbinding door Pauline Houwing geleden schade.
 7. De vorderingen van Pauline Houwing op de opdrachtgever zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 8. als na het sluiten van de overeenkomst aan Pauline Houwing ter kennis gekomen omstandigheden Pauline Houwing goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 9. ingeval Pauline Houwing de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 10. In de genoemde gevallen is Pauline Houwing bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Pauline Houwing schadevergoeding te vorderen. Pauline Houwing is in die situaties nooit gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
 11. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 75 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 10.            Klachtenregeling

 1. Voor klachten over de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de klachtenregeling van Pauline Houwing. De klachtenregeling maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 2. Ingeval het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pauline Houwing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11.            Honorarium

 1. Partijen komen een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium is exclusief btw, tenzij anders weergegeven.
 2. Ingeval geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pauline Houwing, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. De verschuldigde kosten zullen gedeeltelijk vooraf in rekening worden gebracht. Aan het einde van het traject worden de overige verschuldigde kosten in rekening gebracht.

Artikel 12.            Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door Pauline Houwing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege ingebreke. Verschil van mening over de hoogte van de factuur dan wel over de geleverde dienstverlening schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op. Ingeval de opdrachtgever zich niet kan beroepen op artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, heeft deze niet het recht om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 3. Ingeval de opdrachtgever niet of niet tijdig heeft betaald, is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente conform artikel 6:119a dan wel artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek verschuldigd vanaf het moment dat hij in gebreke is gebleven.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Pauline Houwing en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Pauline Houwing onmiddellijk opeisbaar.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. De vermelding van de opdrachtgever, dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur, doet niet ter zake. Pauline Houwing heeft het recht om volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, geldt voor een opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dat Pauline Houwing eerst schriftelijk een ingebrekestelling  naar de opdrachtgever stuurt. Daarin wordt de opdrachtgever een periode van minimaal 16 (zestien) dagen gegeven om alsnog aan de betalingsverplichting(en) te voldoen. Wordt niet binnen de gestelde termijn voldaan aan de betalingsverplichtingen, dan is de opdrachtgever in verzuim.

Artikel 13.            Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan heeft Pauline Houwing het recht de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen voor rekening van opdrachtgever. Onder de kosten zoals hiervoor bedoeld zijn altijd begrepen de kosten van incassobureau’ s alsook de kosten en het loon van de in te schakelen deurwaarders en juristen, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
 2. Ingeval de opdrachtgever een niet natuurlijke persoon is en/of handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf, bedraagt de vergoeding voor (buiten-)gerechtelijke kosten minimaal 10% (tien) procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 (veertig) Euro.
 3. In afwijking van het bij lid 2 van dit artikel gestelde, geldt voor een opdrachtgever de een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,  het volgende ten aanzien van de hoogte van de incassokosten:
 4. over de eerste € 2.500,00        : 15%, met een minimum van € 40,00 ongeacht de hoogte van de vordering;
 5. over de volgende € 2.500,00    : 10%;
 6. over de volgende € 2.500,00    : 5%;
 7. over de volgende € 2.500,00    : 1%;
 8. boven € 200.000,00                 : 0,5%.
 9. Als Pauline Houwing aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14.            Verplichtingen opdrachtgever

 1. Als opdrachtgever een gemaakte afspraak moet verzetten, dan kan dat niet later dan 24 uur voor aanvang van de afspraak.
 2. Opdrachtgever voert alle opdrachten uit die Pauline Houwing geeft in het kader van de opdracht.
 3. Opdrachtgever komt alle gemaakte afspraken na.
 4. Opdrachtgever is voor de gesprekken aanwezig op de afgesproken tijd en plaats.

Artikel 15.            Aansprakelijkheid

 1. Pauline Houwing is slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, voor zover die het rechtstreekse én uitsluitende gevolg is van een aan Pauline Houwing toe te rekening tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Daarbij zijn de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. De aansprakelijkheid van Pauline Houwing is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 (zes) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste (6) zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pauline Houwing of haar ondergeschikten.
 5. Voor schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van derden is Pauline Houwing nooit aansprakelijk.
 6. Pauline Houwing is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, hoe deze ook wordt genoemd.
 7. Het in dit artikel gestelde is eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp Pauline Houwing gebruik heeft gemaakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 16.            Overmacht

 1. Is sprake van overmacht, dan worden de verplichtingen van Pauline Houwing opgeschort. Ingeval de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pauline Houwing niet mogelijk is, langer duurt dan 2 (twee) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Ingeval Pauline Houwing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 3. Pauline Houwing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, ingeval de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pauline Houwing haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 17.            Geschillenbeslechting

 1. Pauline Houwing en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van Pauline Houwing, onverlet het recht van beide partijen de zaak onder de rechter te brengen. In dat geval is de burgerlijk rechter van het arrondissement waarin Pauline Houwing is gevestigd, bevoegd kennis te nemen van het geschil.
 2. Ingeval opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan heeft een dergelijke opdrachtgever het recht om binnen 1 (één) maand nadat Pauline Houwing heeft laten weten vanwege een geschil met opdrachtgever, een beroep te doen op artikel 17 lid 1 van deze algemene voorwaarden, te kiezen voor beslechting van vorenbedoeld geschil door een volgens de wet bevoegd rechter.

Artikel 18.            Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, alle diensten en werkzaamheden alsook op elke overeenkomst tussen Pauline Houwing en de opdrachtgever en eventuele geschillen, voortvloeiende uit de tussen Pauline Houwing en opdrachtgever gesloten overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

II.   Klachtenregeling

Behorend bij de Algemene voorwaarden van Pauline Houwing

Artikel 1.               Algemeen

 1. Deze klachtenregeling maakt deel uit van de algemene voorwaarden die Pauline Houwing in de relatie met opdrachtgevers en cliënten hanteert. Deze regeling is van toepassing wanneer opdrachtgever/cliënt (hierna te noemen: indiener) een klacht heeft over de dienstverlening van Pauline Houwing.
 2. Ingeval Pauline Houwing werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een dienstverlenende organisatie, is de klachtenregeling van die organisatie van toepassing, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Artikel 2.               Definitie

 1. Onderwerp van een klacht kan zijn een gedraging of handeling door Pauline Houwing of een door Pauline Houwing ingeschakelde derde jegens indiener, dan wel het nalaten of weigeren daarvan.
 2. De indiener kan een klacht voorleggen ingeval hij/zij van mening is dat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan, jegens hem/haar onbehoorlijk is en/of hem/haar in gerechtvaardigde belangen schaadt.

Artikel 3.               Indiening van de klacht

 1. Partijen streven er naar om ontevredenheid zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en in goed overleg op te lossen.
 2. Lukt het niet tot een oplossing, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, te komen, dan kan een klacht worden ingediend. Dat kan alleen schriftelijk en de klacht dient ontvangen te zijn binnen 21 (éénentwintig) dagen nadat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan heeft plaatsgevonden, ofwel binnen 21 (éénentwintig) dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het gebeurde aanleiding is voor een klacht. Overschrijding van de termijn kan niet-ontvankelijkheid tot gevolg hebben.
 3. De Indiener omschrijft in zijn/haar klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent onbehoorlijk te zijn behandeld en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad.
 4. De schriftelijke klacht wordt vertrouwelijk gericht aan het post- of e-mailadres van Pauline Houwing.

Artikel 4.               Klachtbehandeling in eerste aanleg

 1. Behandeling van de klacht vindt in eerste aanleg plaats door Pauline Houwing.
 2. De indiener ontvangt binnen 2 (twee) weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarin worden de door de indiener omschreven feiten kort samengevat. Ook wordt in de ontvangstbevestiging aangegeven op welke wijze Pauline Houwing de klacht zal onderzoeken.
 3. Pauline Houwing handelt de klacht af binnen 4 (vier) weken na ontvangst. Doen zich omstandigheden voor die behandeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maken, dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.

Artikel 5.               Onderzoek van de klacht

 1. Na kennisneming van de klacht stelt Pauline Houwing een onderzoek in. Desgevraagd zal de indiener nadere toelichting geven op zijn/haar klacht.
 2. Pauline Houwing is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de oordeelsvorming. Zo nodig kunnen getuigen en/of onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd.
 3. Het onderzoek van de klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging, dan wel het nalaten of weigeren daarvan:
 4. in strijd is met de bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening;
 5. zorgvuldig en met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke procedures tot stand is gekomen;
 6. in overeenstemming is met de eisen van behoorlijk en professioneel gedrag, met de Noloc-Gedragscode alsmede met de normen die voortvloeien uit de beginselen van redelijkheid en billijkheid (Noloc: de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl)).

Artikel 6.               Oordeel

 1. Als Pauline Houwing de klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan indiener meegedeeld. Ingeval van toepassing doet Pauline Houwing aan indiener een voorstel voor herstel of compensatie, met inachtneming van wat inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden van Pauline Houwing is opgenomen.
 2. Als Pauline Houwing de klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de indiener medegedeeld.
 3. Ingeval de indiener dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de Algemene Voorwaarden van Pauline Houwing met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Artikel 7.               Klachtbehandeling in tweede aanleg

 1. Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, en deze betreft een overtreding van de Noloc-Gedragscode, dan kan hij/zij op grond van artikel 10 van de Noloc-Gedragscode een klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc.
 2. Pauline Houwing onderwerpt zich aan het oordeel dat de Raad uitspreekt.
 3. Voor de particuliere indiener is eveneens de in artikel 6:236 sub n Burgerlijk Wetboek aangeduide regeling van toepassing. Deze bepaling luidt als volgt: ‘Bij een overeenkomst tussen een gebruiker (hier: Pauline Houwing) en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.’