Algemeen

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

Pauline Houwing loopbaanadvisering en coaching verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze dienstverlening. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van die wet.

Deze privacyreglement is voor het laatst aangepast op 1 april 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Pauline Houwing Loopbaanadvisering en coaching, verder te noemen Pauline Houwing.

Het adres van Pauline Houwing is:

Hatertseweg 66, 6533AR Nijmegen.

Het gebruik van persoonsgegevens door Pauline Houwing

U verstrekt gegevens aan Pauline Houwing. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Pauline Houwing stelt alleen belang in de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van haar dienstverlening.

Persoonsgegevens dienstverlening

Pauline Houwing verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over de opleiding
 • Bankrekeningnummer
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Testgegevens
 • Uitgevoerde opdrachten
 • Uitgebracht advies

Doeleinden dienstverlening

Pauline Houwing verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst van dienstverlening met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij gebruiken alleen uw gegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Pauline Houwing hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst studiekeuze.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Pauline Houwing persoonsgegevens uitwisselen. Pauline Houwing kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals testbureaus of ingeschakelde dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Pauline Houwing aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Pauline Houwing zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Pauline Houwing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Dit met een maximum van 2 jaar na het aanbieden van de rapportage.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Pauline Houwing zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Pauline Houwing passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo wordt er een geheimhoudingsverklaring gevraagd van eventuele begeleiders, andere medewerkers en verwerkers (in het kader van een verwerkingsovereenkomst).  

Rechten op basis van de verwerking van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat u de rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. Daarom kunt u altijd via e-mail contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens;
 • Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij verwerken niet juist zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, dan hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van overdraagbaarheid (dataportabliteit): op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of (als dat technisch mogelijk is) naar een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken, waarna een belangenafweging zal volgen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Pauline Houwing [Gebruik hiervoor het contactformulier op de website]

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pauline Houwing, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2019.

Pauline Houwing kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring te raadplegen, als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen.